IMG 20180207 141513 web rogneHenri Hamus: Manner ass méi - Faaschten a Liewensqualitéit

Faaschten ass e Wuert, dat dacks negativ besat ass. Et huet ze dinn mat eppes manner hunn, eppes net dierfen. Et gëtt d’Gefill , eppes ze verléieren oder ewechgeholl ze kréien. Et fillt sech a priori net gutt un.
Faaschten dréckt awer och eppes Positives aus: et gëtt d’Méiglechkeet fir festzestellen, wat een alles ewechloosse kann; fir erauszefannen, wat ee wierklech brauch, wat wierklech néideg ass. Meeschtens mierke mir dann, datt mer eigentlech ganz villes net brauchen, ouni datt et als Verloscht empfonnt gëtt. Mir kënne ganz vill ewechloossen, bis datt mir bei deem ukommen, wat wierklech liewensnéideg ass. An dat kann e Gefill vu Fräiheet a Befreiung vermëttelen. Et stellt een ebe séier fest, datt een villes net vermësst an datt een eigentlech fir ze liewen vill manner brauch wéi ee mengt. Villes ass ganz einfach iwwerflësseg.

Méi hunn heescht net onbedéngt méi glécklech sinn. Dat ass eng interessant Erfarung.
Mir ginn äis eisem Iwwerfloss bewosst. Brenzeleg oder onangenehm gëtt et, wann äis dann de Gedanke kënnt, datt dat wat mir ze vill hunn anerwäerts feelt. Mir däerfen natierlech net blauäugeg sinn a mengen, wa mir muer manner verbëtzen, wier dat Néidegt iwwermuer bei deenen déi et brauchen. Schéi wär et, mä dofir bräicht et politesche Wëllen an déi néideg Weichestellungen fir méi gerecht Handelsbezéiungen tëscht de Staaten. Well op eiser Äerd gëtt genuch produzéiert fir all di 7,4 Milliarde Mënschen ze ernären: dat ass wëssenschaftlech bewisen!DSC02306 webBei dësem Gedanke gëtt äis bewosst: d‘Thema Liewensqualitéit steet am Prinzip ëmmer a Relatioun mat Communautéit, mat aneren. Meng Liewensqualitéit, d’Liewensqualitéit zu Lëtzebuerg, d'Liewensqualitéit an Europa ass ze gesinn a Bezéiung mat der Liewensqualitéit an Afrika, an Indien... De Raoul Follereau huet eng Kéier gesot: "Personne n'a le droit d'être heureux tout seul!"


Wie nëmmen e bësse nodenkt, weess: mir kënne net glécklech an zefridde sinn, wann eise Liewensmodus op Käschte vun anere Mënschen geet! Genau wéi bei de Klimafroen, musse mer am weltwäite Modus denken. Dat ass natierlech net selbstverständlech; schonn an Europa gi mer äis net eens - wéi soll dat dann eréischt um Weltplang méiglech sinn? Et bleift awer wouer: eist eegent Glécklechsinn ass ëmmer mam Gléck vun deenen Aneren verbonnen – och wann een do virdrun d'Aen wëllt zoumaachen.
Chrëschten wëssen, datt dës Fro onauswäichlech ass. Fir koherent mat eisem Glawen ze liewen, musse mir d’Fro stellen no der Liewensqualitéit an hirer sozialer an universaler Dimensioun! Alles wat op Käschte vun anere geet, muss geännert ginn! De Moossstaf vum Gléck, vum Wuelstand, vun der Liewesqualitéit ass deen anere Mënsch: ech ka net zefridden a glécklech sinn, wann ech weess, datt deem aneren alles dat feelt, wat hie fir ze liewe brauch!
Dat wëssen, dovun iwwerzeegt sinn geet net duer. Et brauch e konkret Handelen. D'Faaschtenzäit déi elo ufänkt, invitéiert mat klénge Schrëtter unzefänken: äis Zäit ze huelen fir nozespieren a festzestellen, wat mir wierklech brauchen, wou mir verbëtzen, wou mir dat wat mer brauchen hierhuelen an op dat ethesch ze vertrieden ass oder net. An dann Konsequenzen aus der Analys zéien: hei op eppes verzichten, do net verbëtzen, hei bewosst liewen, do mat aneren deelen: zur Liewesqualitéit gehéiert och, aneren zu méi Liewesqualitéit ze verhëllefen.
Ech wënschen Iech all eng frou an erfarungsräich Faaschtenzäit!

MediaContact

partage.lu - Bridderlech Deelen
27, rue Michel Welter L-2730 Luxembourg
Tél. 26 842 650

logo fondation partage luxembourg Q

Copyright © Partage 2016

 Nos Partenaires

   votum logo300dpi gris

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer